Hortumia » Política de privacidade

Política de privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE:
Os usuarios que faciliten datos de carácter persoal, consinten inequívocamente a incorporación dos seus datos aos ficheiros, que conteñan datos de carácter persoal, dos que sexa responsable Hortumia así como o tratamento informatizado ou non dos mesmos coa fin de que poidan ser utilizados por Hortumia cunha finalidade propias do seu obxecto social. Hortumia infórmalle expresamente que ditos datos, xunto cos que se orixinen como consecuencia da execución do servizo, resultan necesarios para o desenvolvemento, control, xestión e execución dos mesmos e que os datos serán incorporados aos ficheiros creados a tal efecto en cada caso. A introdución e rexistro dos datos persoais por parte do usuario comportará a aceptación e autorización expresa a Hortumia para a recollida, incorporación aos respectivos ficheiros e tratamiento de ditos datos personais, así como a súa conservación durante os prazos previstos nas disposicións aplicables. E, en cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal Vde., poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos personais ante a Responsable del Fichero: Hortumia no enderezo de E-mail: hortumia@hortumia.com ou mediante o envío dunha carta dirixida a Hortumia á dirección postal: Lugar de Quintans s/n – Vilariño, CP. 36633 Cambados (Pontevedra) á atención de “Datos Personais”. O usuario acepta que os seus datos poidan ser cedidos a terceiros exclusivamente para as finalidades sinaladas anteriormente, na forma e coas limitacións que impón a lexislación actual sobre protección de datos persoais.